Preise

Preise Soccer

Montag bis Freitag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 40,00 €/h pro Court
Montag bis Freitag 18:00 Uhr - 22:00 Uhr 50,00 €/h pro Court
Samstag, Sonntag, Feiertag 10:00 Uhr - 22:00 Uhr 50,00 €/h pro Court

 

Preise Rocket Ball Soccer

Montag bis Freitag 16:00 Uhr - 22:00 Uhr 125,00 €/h (max. 8 Bälle) pro Court
Samstag, Sonntag, Feiertag 10:00 Uhr - 22:00 Uhr 125,00 €/h (max. 8 Bälle) pro Court